Hur fort rinner vattnet i bäcken och hur mycket vatten rinner där?

Vatten, som har kommit till via regn eller smältvatten, och som flödar genom ett område kallas för avrinning. Eftersom den största delen av vattnet som rinner antingen på eller under markytan så småningom samlas i vattendrag, sker den största avrinningen där. Att veta hur fort vattnet rinner kan vara intressant när man exempelvis vill bedöma hur lång tid det tar för olika föroreningsämnen att färdas från deras källa till en bestämd plats.

Det här behövs: en pinne eller något annat som flyter, en klocka eller något annat att ta tid med, en bäck som inte är tom.

  • Mät ut en rak sträcka längs med bäcken, förslagsvis en sträcka på cirka 10 meter. Lägg en pinne eller något annat som flyter i bäcken, och mät tiden det tar för pinnen att flyta från start till mål.

Hur lång tid tar det för pinnen att flyta den uppmätta sträckan? Hur fort rinner vattnet i bäcken mätt i meter per sekund? Räkna också ut hur mycket detta motsvarar i kilometer per timme!

Du kan också se hur mycket vatten som rinner genom bäcken. Vattenföringen är den volym vatten som rinner genom ett tvärsnitt av exempelvis en bäck, flod eller vattenledning per tidsenhet (anges till exempel i m3/s eller l/s). En kubikdecimeter är detsamma som en liter (dm3 = l). Vattenföringen räknar du ut genom att multiplicera tvärsnittsarean av det som vattnet rinner genom (i vårt fall bäcken) (m2) med vattnets (flödes)hastighet, som du mätte i förra steget (m/s). Eftersom du redan har mätt vattnets hastighet, måste du alltså bara mäta bäckens tvärsnittsarea för att kunna räkna ut vattenföringen.

Bäckens tvärsnittsarea räknar du ut genom att multiplicera bäckens bredd med bäckens medeldjup. Medeldjupet räknar du ut genom att mäta djupet på några platser i bäcken, summera dessa och slutligen dividera summan av djupen med antalet gånger som du mätte djupet.

Hur många liter vatten flyter det i bäcken per sekund (l/s)? Vad motsvarar detta i kubikmeter per sekund (m3/s)?

Källa: Uppsala vattencentrum (2006) Professor VattenDrivs av Uppsala Universitet.