2013 års Världsvattendag börjar ta form!

I december 2010 beslöt FN:s generalförsamling att utnämna år 2013 till FNs Internationella år för samarbete kring Vatten (Resolution A/RES/ 65/154). För att uppmärksamma denna deklaration, kommer 2013 års Världsvattendag,  den 22 mars 2013, också att tillägnas Samarbete kring Vatten. I synnerhet på grund av organisationens unika tvärvetenskapliga synsätt, med fokus både på natur- och samhällsvetenskapliga aspekter, samt på utbildning, kultur och kommunikation. Med tanke på den inneboende natur vatten har, som någonting övergripande och allmängiltigt, skulle FNs Internationella år för vattensamverkan, berör alla dessa aspekter.

Målet för detta internationella år, är att öka medvetenheten, både om möjligheterna till ökat samarbete kring vattenfrågor, och om de utmaningar som finns vid förvaltning av vatten, i ljuset av det ökade behovet av tillgång till vatten i världen. Året kommer att lyfta fram olika framgångsrika initiativ till samarbete kring vattenfrågor, samt identifiera högaktuella frågor om vatten både vad det gäller utbildning, diplomati, gränsöverskridande vattenförvaltning, samarbete om finansiering, nationella/internationella rättsliga ramar, och sambanden med Millenniemålen. Året kommer även ge en möjlighet att dra nytta av den dynamik som skapades vid FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio+20 ), och stödja arbetet med att formulera nya mål, som kommer att bidra till att utveckla vattentillgångar som verkligen är långsiktigt hållbara.

Var med Du också –  och lyft Vattenfrågan under 2013! Börja fundera och planera redan nu på hur Du, och din skola, organisation eller arbetsplats, kan bidra till att öka medvetenheten kring vattenfrågor även här i Sverige! Här på hemsidan kommer du löpande att kunna få mer information och inspiration inför Världsvattendagen 2013! Följ även den internationella kampanjen på www.facebook.com/UNWorldWaterDay.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *